รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

รอบสมัครวันที่ 24 ม.ค. 2557 - 24 มี.ค. 2557

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวส สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า ระบบปกติ
ลำดับชื่อหมายเลขบัตรประชาชนเลขประจำตัว
1. น.ส. แพรวพรรณ ไวปัญญา 113990018XXXX
2. น.ส.กชมน สุวรรณจำรัส 110370171XXXX
3. น.ส.กันยารัตน์ สมรูป 112970009XXXX
4. น.ส.ขวัญชนก ผ่องแผ้ว 113990017XXXX
5. น.ส.จุฑาทิพย์ เสริฐจำเริญ 113990020XXXX
6. น.ส.ณัฏฐนิช อินทับ 110370200XXXX
7. น.ส.ณัฐวรรณ เบิกบาน 113990015XXXX
8. น.ส.ตติยา ศิริโภคานันท์ 110200241XXXX
9. น.ส.ธัญญา วิหงสกุล 110050125XXXX
10. น.ส.นันทฉัตร แซ่ตั้ง 140960019XXXX
11. น.ส.นางสาวภาวิณี ศรีอินทร์ 113990019XXXX
12. น.ส.ปพัชชา พึ่งทัศน์ 110050108XXXX
13. น.ส.ประภัสสร รสปุ้ง 130010013XXXX
14. น.ส.พรพิไล บุญณะ 114060013XXXX
15. น.ส.พรเพชร พรรณธรรม 110050126XXXX
16. น.ส.พัชรียา ทรัพย์มั่น 125010031XXXX
17. น.ส.พิศมัย กันยามา 110370138XXXX
18. น.ส.ภัทราภรณ์ โกศล 167070023XXXX
19. น.ส.ยุพา เรืองศรี 113990019XXXX
20. น.ส.รุจิรา สังขะเลิศ 113990021XXXX
21. น.ส.ลักขณา เสาะแสวง 213980000XXXX
22. น.ส.วรรณพร แซ่ปึง 113990020XXXX
23. น.ส.วรรณา ยันสาด 112970009XXXX
24. น.ส.สมพร ภิรมย์พุ่ม 113990020XXXX
25. น.ส.สราญรัตน์ ภูมิพัฒน์ 110370109XXXX
(1) 2 of 2 page(s) 32 record(s)
powered by bibua software